XW

Xiangsheng WU

xiangsheng.wu@etu.utc.fr

Parcours officiels

Mécatronique, Actionneurs, Robotisation et Systèmes – UTC – 2019
Systèmes mécatroniques – UTC – 2019